HARIDUSVALDKONNA PROJEKTITAOTLUSTE ETTEVALMISTAMINE

ÕPPEKAVARÜHM:

hariduse ja kultuuri valdkond, kasvatusteadus

KURSUSE EESMÄRGID:

 • Kursuste käigus abistada õppijaid projektitaotluse koostamisel haridusvaldkonnas

 • Anda ülevaade põhiliste mõistete ja nõuete kohta rahvusvaheliste projektitaotluste ettevalmistamiseks

 • Aidata muuta projektide kirjutamist sujuvaks ja meeldivaks protsessiks.

KURSUSE KESTUS: 32 akadeemilist tundi, s.h. 20 akadeemilist tundi auditoorne töö ja 12 akadeemilist tundi iseseisev töö (individuaalse projekti ettevalmistamine)

TOIMUMISAEG: 3.09. - 31.10.2019

ÕPPEKEEL: vene

ÕPIVÄLJUNDID:

Kursuse lõppedes kursuslane:

 • omab täpset ettekujutust, kuidas koostada rahvusvaheliste haridusprojektide taotlusi

 • omandab ettekujutuse Euroopa hariduse prioriteetidest ja eesmärkidest

 • koostab projekti taotluse esitamiseks fondile

VASTAVUS KUTSESTANDARDILE:

Õppekava on koostatud lähtudes õpetaja tase 6 kutsestandardist.

B.2.6 Õpetaja, tase 6 kutset läbiv kompetents:

10) õpetaja on orienteeritud tulemustele ja isiklike tööeesmärkide saavutamisele; otsib võimalusi enesearendamiseks ja karjääris edasiliikumiseks; pakub uusi ideid ja viib neid ellu, arvestades valdkonna- ja ainealase teadmuse, teaduspõhisuse ja parimate praktikatega; märkab probleeme ja neis peituvaid võimalusi; reageerib paindlikult muutustele.

ÕPPEPROGRAMM, MOODULID:

1. Sissejuhatus - 4t.

Miks peaks õpetaja kirjutama projekte?Ideede rahastamise võimalused hariduse valdkonnas. Eesti ja Euroopa hariduse väljakutsed ja prioriteedid (strateegilised dokumendid). Programmjuhendid.

2. Projekti idee - 2t.

Projektiidee väljatöötamine.Projekti taust.Partnerite otsing.

3. Taotlusvormi täitmine - 2t.

Projekti taust. Projekti korraldajate vajadused ja eesmärgid.

4. Taotlusvormi täitmine - 2t.

Projekti osalejad, nende valimine. Projekti tegevuste ettevalmistamine

5. Taotlusvormi täitmine - 2t.

Oodatud tulemused ja projekti väljundid. Projekti juhtimine.

6. Taotlusvormi täitmine - 2t.

Projekti juhtimine. Riskide analüüs.

7. Taotlusvormi täitmine - 2t.

Projekti tegevusplaan.

8. Taotlusvormi täitmine - 2t.

Projekti mõju.

9. Taotlusvormi täitmine - 2t.

Hindamine projektis. Tunnustamine.

10. Taotlusvormi täitmine - 2t.

Projekti tulemuste levitamine.

11. Taotlusvormi täitmine - 2t.

Projekti eelarve.

12. Taotlusvormi täitmine - 2t.

Projekti jätkusuutlikkus. Tegevused peale projekti lõppu.

13. Taotlusvormi täitmine - 2t.

Projekti aruandlus.

14. Taotlusvormi täitmine - 2t.

Kursuse teemade ülevaatamine.

15. Kursuse arvestus - 2t.

Lõputöö kaitsmine.

HINDAMISKRITEERIUMID:

Koolituse tulemuslikkuse hindamine toimub koolituse osaleja ja koolituse korraldaja poolt.

Hindamiskriteeriumid:

 • Koolituse osaleja on koostanud kvaliteetse projektitaotluse (vastavalt konkreetse programmi nõudmistele)

 • Koolituse osaleja teab, kuidas kirjutada projekte haridusvaldkonnas ja on valmis iseseisvalt tegutsema

 • Koolituse osaleja on rahul koolitusega

Hindamiseks kasutatakse osaleja eneseanalüüs, tagasiside küsimustik, vestlus, konkreetse programmi hindamiskriteeriumid.

KOOLITAJA:

Jelena Lohmatova – koolituse koordinator, 6.taseme täiskasvanute koolitaja, ETKA Andras juhatuse liige, Eesti täiskasvanute õppe Aasta koolitaja (2014), mentor, rahvusvaheliste projektide juht täiskasvanute hariduse alal, (õpetajate kvalifikatsiooni tõstmine Euroopa Liidu riikides, uute õppematerjalide koostamine, uute õppevormide rakendamine)

ÕPPEMATERJALID:

 • Programmijuhend Erasmus+: http://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/documents/erasmus-plus-programme-guide_en.pdf

 • Õpetajate rahvusvaheline keskkond: http://www.etwinning.net/et/pub/index.htm

 • Projektijuhtimine: https://www.salto-youth.net/downloads/toolbox_tool_download-file-116/t%20kit%20Project%20Management.pdf

 • “Making waves”: https://www.salto-youth.net/rc/inclusion/inclusionpublications/inclusionforall/makingwaves/

 • «Управление проектами», Хелен С. Кук и Карен Тейт, Москва: Поколение, 2007

 • «Управление проектами», И.И. Мазур, В.Д. Шапиро, Н.Г. Ольдерогге, Москва: Омега-Л, 2007

 • «Управление проектами. Эффективные инструменты и приемы», Ким Хэлдман, Москва: ДМК-Пресс, 2007

 • „Projektijuhtimine“, Harward Business Press, Äripäev, 2010

 • «Как пасти кур. Нестандартное управление проектами», Дэн Бредбэри, Дэвид Гарретт, Москва: НТ Пресс, 2006

Koolitusel kasutatakse koolitaja poolt väljatöötatud õppematerjale, programmdokumente. Kursuslane saab venekeelsed ja eestikeelsed jaotusmaterjalid.

METOODIKA:

Koolitusel kombineeritakse paindlikult erinevaid metoodikaid, et tagada pidev osaleja huvi ja erksus: arutelud, ülesannete lahendamine, osaleja esinemine, parimate praktikate tutvustamine, juhtumite analüüs. Osalejal on võimalus ja tingimused kaasa mõtelda, oma arvamust välja öelda ja analüüsida oma teadmisi ja kogemusi õppetulemuse saavutamiseks. Koolitus toimub sõbralikus ja rahulikus keskkonnas, samas on koolitus struktureeritud ja juhitud. Koolitus on õppijas loovust ja iseseisvat õpet stimuleeriv.

ÕPPEKESKKONNA KIRJELDUS:

Koolitus viiakse läbi Vestifex Koolituse õpperuumides aadressil Tuleviku 7, Narva. Õppekeskusel on olemas õpperuumid koos vajaliku sisustusega. Õpperuumide juures on olmeruumid (WC ja köök), mida kursuslastel on võimalik kasutada. Kõik ruumid vastavad tervisekaitse ja ohutusnõuetele. Õppekohtade arv ruumides: Ruum „Tulbid“ – 30, Ruum „Muusika“ – 8, Ruum „Kassid“ – 20. Kasutatakse kohapealset õppetehnikat (arvuti, dataprojektor, kontoriseadmed, pabertahvel jm) ja õppematerjale.

ÕPINGUTE ALUSTAMISE TINGIMUSED:

Kursusele on oodatud õpetajad/ koolitajad, kes:

 • soovivad õppida projektitaotluse koostamist;

 • soovivad arendada oma teadmisi ja oskusi õppeprotsessi efektiivsemaks läbiviimiseks.

KOOLITUSE LÕPETAMISE TINGIMUSED:

Kursuse lõpus saavad tunnistuse kursuslased, kes on läbinud minimaalselt 80% õppekava nõutud mahust, sooritanud edukalt praktilised ülesanded ja lõputööd ning koostanud portfoolio (sh. eneseanalüüs).

VÄLJASTATAVAD DOKUMENDID:

Lõpetamisel väljastatakse Vestifex Koolitus tunnistus koos õiendiga.

KOOLITUSE MAKSUMUS:

780 EUR osaleja kohta (sh käibemaks)

Vestifex Koolitus OÜ on Eesti Töötukassa koolituskaardi koostöö partner. 

Kontakt:

info@vestifex.com

+372 5120 998