ÕPPIMISOSKUSE KOOLITUS

Õppekava nimetus: Õppimisoskuse koolitus

Õppekavarühm: 010 Põhiõppekavad

Eesmärk ja õpiväljundid: Eesmärk. Koolituse lõpuks on õppija teadlik õppimise vajadusest ja on motiveeritud jätkama oma õppeteed. 

Õpiväljundid. Koolituse lõpus õppija:

• oskab püstitada isiklikke õppeeesmärke lähtudes oma arengu prioriteetidest;

• mõistab elukestvaõppe tähtsust;

• oskab märgata põhilisi takistusi õppimises;

• valdab tulemusliku õppimise võtteid;

• valdab reflektsiooni viise;

• parandas oma esinemis- ja kommunikatsioonioskuseid;

• abivajaduse tunnetamisel pöördub spetsialistide poole (õppenõustaja, psühholoog, karjäärinõustaja).

Sihtgrupp ja õppe alustamise tingimused:

Peamine sihtgrupp on põhi- või keskhariduseta ja/või erialase ettevalmistuseta täiskasvanud ja teised elukestvas õppes vähem osalevad grupid: 1.madala haridustasemega inimesed 2.vanemaealised inimesed 3.majanduslikult mitteaktiivsed elanikud 4.madala haridustasemega väikelastevanemad 5.vähe tasustatud või madalat haridustaset eeldavatel ametikohtadel töötajad 6.riigikeele- ja võõrkeelteoskuseta inimesed.

Õppe alustamise tingimused puuduvad.

Õppe kogumaht, selle ülesehitus, õppekeskkond ja õppevahendid:

Maht: 66 akadeemilist tundi, millest 38 tundi on auditoorset tööd, 24 tundi praktikatööd („Everyone is learning“ festival ja oma õppetee kavandamine) ja 4 tundi iseseisvat tööd (oma meistriklassi ettevalmistamine).

Õppekeskkond:

Õppijate arv ühes grupis on maksimaalselt 16 inimest.

Õpe viiakse läbi kaasaegsetes seminariruumides, kus õppimine on meeldiv. Ruumipaigutus toetab õppijate aktiivset osalemist ja dialoogi õppijate ja koolitaja vahel.

Õppevahendid: Kasutatakse kohapealset õppetehnikat (arvuti, dataprojektor, kontoriseadmed, pabertahvel jm) ja teisi õppimist toetavaid õppematerjale. Õppijatele tagatakse esmased kirjutusvahendid.

Õppeprotsessi kirjeldus, sh õppe sisu, õppemeetodid ja -materjalid:

Õppeprotsess: auditoorne töö, ühised sündmused, õpinõustamine, õppefestival. Üldjuhul on tegemist õppega, mis toimub kord nädalas (6 akadeemilist tundi päevas).

Õppe sisu

6 tundi CONNECTOR: õppesündmus koolitajate ja õppijate jaoks

CONNECTOR ühendab täiskasvanute koolitajaid ja õppijaid selleks, et arutada täiskasvanute hariduse väljakutseid. Connector on esimene kohtumine selleks, et mõtestada ja läbi arutada täiskasvanuhariduse tähtsust, koolitaja ja õppija rolli ja vastutust, inimeste- ja kultuuridevahelise koostöö vajalikkust tänapäeval. Püüame kasutada seda aega selleks, et saada inspiratsiooni koolituse jaoks. Mõtleme ja loome koos.

3 tundi Elukestva õppe tähtsus

Mis on õppimine?

Inimese peaaju struktuur ja eripärad

Mälu

21. sajandi tööturg

21. sajandi pädevused

3 tundi Isiklike õppeesmärkide püstitamine

Milline õppija ma olen?

Kuidas mul on lihtsam õppida?

Minu õppimisstiilid ja õpistrateegiad

Individuaalne õppeplaan

3 tundi Takistused õppimises

Tundmatud sõnad

Takistavad faktorid õppimisel

Nõrk side reaalse eluga

Liiga kiire edasiliikumine

Prokrastinatsioon

7 tundi Tulemusliku õppimise tehnoloogia

Tulemuslikkuse tõstmise ja prokrastinatsiooni ületamise võtted

Koostöö teiste õppijatega

4 tundi Informatsiooni otsing ja õppija eetika

Informatsiooni otsingu meetodid

Eetikapõhimõtete järgimine

Digipädevus

6 tundi Esinemine ja kommunikatsioon

Avalik esinemine

Eduka kommunikatsiooni tehnikad

Kuidas ületada stressi ja esinemispalaviku enne olulisi sooritusi

2 tundi Refleksioon

Reflektsiooni viisid

16 tundi Oma õppetee kavandamine

Koolituse ja osaleja edasiste õppeplaanide seosed, VÕTA, edasiste õppevõimaluste analüüs. Õppetöö võib toimuda nii koolituse läbiviimise kohal kui ka virtuaalselt (skype).

4 tundi Praktiline lõpuseminar

Koolituse hindamine, oma tulemuste esitamine

4 tundi Iseseisev töö: “Everyone is learning” festivali ettevalmistamine

Oma meistriklassi ettevalmistamine

8 tundi “Everyone is learning” festival

Õppimisoskuse kursuse õppijad saavad osaleda koolitaja rollis ja kaasata rohkem inimesi õppimisprotsessi. Festival toetab kogukonna initsiatiivi, õppimishimu, koostöö ja dialoogi tugevdamist. Festivali jooksul loome innustava ja toetava multikultuurse keskkonna, kus õppimine on rõõmus ja väärtuslik igas eas ning igaühel on võimalus proovida ennast nii õppija kui ka õpetaja/korraldaja rollis.

Metoodika:

Koolitusel kombineeritakse paindlikult erinevaid meetodeid, et tagada pidev osalejate huvi ja erksus: arutelud, töö paarides ja gruppides, ülesannete lahendamine, osalejate esinemised, parimate praktikate tutvustamine, simulatsioonid, juhtumite analüüs. Igal osalejal on võimalus ja tingimused kaasa mõelda, oma arvamust välja öelda ja analüüsida oma teadmisi ja kogemusi õpitulemuse saavutamiseks. Koolitused toimuvad sõbralikus ja rahulikus keskkonnas, samas on koolitus struktureeritud ja juhitud. Koolitus on õppijates loovust ja iseseisvat õpet stimuleeriv. Õppetöö on kvaliteetne, paindlik, mitmekesiste valikutega ning tööturu arenguvajadusi arvestav.

Õppe töö sisu aluseks olevate õppematerjalide loend:

• Peterson, K.; Kolb A.D. How you learn is How you live. Using Nine Ways of Learning to Transform Your Life. Berret-Koehler Publishers, Inc., 2017

• Novak D. J., Gowin D. B. Learning how to learn, 1984

• Novak D. J. Learning, Creating, and Using Knowledge, 2010

• LeFever, L The art of explanation, 2012

• Atlas of Emerging Jobs: http://atlas100.ru/en/

• Interaktiivsed õppematerjalid väljatöötatud Eesti elukestva õppe strateegia 2020 ja uuringu OSKA alusel (autorid: Jelena Lohmatova, Galina Kušanova, Julia Dem)

• IN-LEARNING: Reflection tools for supporting individual learning paths of adults, 2017: https://cdn3.fpfis.tech.ec.europa.eu/epale/cdn/farfuture/x8Ehd3nYnnlzq75NgXLCgInKkwKqCz6ppJlCHipljGc/mtime:1513703517/sites/epale/files/in-learning_reflection_tools_book.pdf

• The Human Brain Science Discovery: https://www.youtube.com/watch?v=dzyxSgLtyRM

• TED Talks

Hindamine ehk õppe lõpetamise tingimused:

Hindamismeetod: Osaleja tööde portfoolio

Hindamiskriteeriumid: Osaleja on koostanud portfoolio vähemalt 5 koolituse kestel tehtud tööga:

- individuaalne õppeplaan,

- reflektsiooni töölehed (2),

- testid (2).

Hindamismeetod:Suuline vestlus

Hindamiskriteeriumid: Osaleja oskab püstitada isiklikke õppeeesmärke lähtudes oma arengu prioriteetidest;

- oskab märgata põhilisi takistusi õppimises;

- valdab tulemusliku õppimise võtteid;

- valdab reflektsiooni viise.

Hindamismeetod: Meistriklass

Hindamiskriteeriumid: Osaleja viib läbi oma meistriklassi „Everyone is learning“ festivali jooksul.

Õpingute lõpetamise eelduseks on osalemine vähemalt 75% auditoorsetes tundides.

Väljastatavad dokumendid:

Tunnistus, kui õpingute lõpetamise nõuded on hindamiskriteeriumitele vastavalt täidetud.

Tõend, kui õpitulemusi ei saavutatud, kuid õppija võttis osa õppetööst. Tõend väljastatakse vastavalt osaletud kontakttundide arvule, kuid mitte juhul, kui õppija osales vähem kui pooltes auditoorsetes tundides.

Koolitajate kvalifikatsioon:

Koolitajad on kvalifitseeritud täiskasvanute koolitajad (vähemalt tase 6), kellel on olemas varasem kogemus õpioskuste arendamisega seotud koolituste läbiviimisel.