ÕPPEKAVA


Õppekava nimetus: Tegevusjuhendaja koolitus

Õppekeel: Vene keel

Õppekava koostamise alus: Tegevusjuhendaja kutsestandart, tase 5

Valdkond: Tervis ja heaolu

Kutseala: Sotsiaalhooldus

Õppekava maht: 260 ak. t. (Auditoorne töö: 176 t, praktiline töö: 68 t, iseseisev töö: 16t)

Õppe eesmärgid: Anna tegevusjuhendaja tööks vajalikud teadmised ja oskused,arvestas sellega, et tegevusjuhendaja on erihoolekande valdkonna spetsialist, kes juhendab ja toetab psüühilise erivajadusega inimest igapäevatoimingute, töö- ja huvitegevuste sooritamisel, et tagada maksimaalne iseseisvus ja elukvaliteet. Õppija arvestab sellega, et tegevusjuhendaja töötab meeskonnas ning teeb juhendatava huvides koostööd tema sotsiaal- ja ametnikevõrgustikega.

Sihtgrupp:

• Isikud, kes soovivad tööle asuda tegevusjuhendajana,

• Isikud, kes puutuvad kokku psüühilise erivajadusega inimeste hooldusega,

• Erialase hariduseta või madala kvalifikatsiooniga erihoolekande- ja rehabilitatsiooniteenust osutavate asutuste töötajad,

• Omastehooldajad.

• Koolitusest motiveeritud huvilised, kellel puudub tegevusjuhendaja koolituse väljaõpe

Õpingute alustamise tingimused:

• Soov omandada tegevusjuhendaja tööks vajalikke teadmisi,

• Vähemalt keskharidus,

• Rahuldav füüsiline tervis,

• Arvutikasutamise algteadmised,

• Koolituskaardi omanikel töötukassa nõusolek,

• Kasuks tuleb eelnev töökogemus erihoolekande- või rehabilitatsiooniteenuseid pakkuvas asutuses.

Koolituse läbiviimise koht ja õppekeskkonna kirjeldus:

Koolituskeskuses on suur õpperuum, puhkeala, kööginurk, tualett , kõrval on parkla. Ruumid vastavad tervisekaitsenõuetele. Koolituskeskusel on olemas kõik vajalikud tehnilised vahendid (tahvel, arvutid, projektor, paljundusmasin, tasuta WiFi ).

Õppekava sisu

Moodul I – Üldteadmised psüühilise erivajadusega inimestest ja hoolekandeteenustest (34 tundi)

Moodul II – Erihoolekande teenuste sihtrühmad ja nendega tehtava töö eripärad (84 tundi)

Moodul III – Klienditöö alused (78 tundi)

Moodul IV – Spetsiifilised oskused tegevusjuhendaja töös (48 tundi)

Lõputöö – Tegevusplaani koostamine teenust saavale isikule (16 tundi)

Õppeväljundid

I Mooduli läbinu:

• orienteerub erihoolekandeteenustes,

• teab erihoolekande valdkonda reguleerivat seadusandlust

• kasutab kaasaegseid suhtumismudeleid,

• teab eetilise käitumise põhimõtteid töötades erivajadustega isikutega

• tunneb vajadusi elukaare erinevatel etappidel ning kasutab neid teadmisi klienditöös,

• osaleb meeskonnatöös.

II Mooduli läbinu:

• eristab erihoolekandeteenuseid tarbivaid sihtrühmi,

• tunneb diagnoosidega kaasnevaid sümptomeid, prognoose

• loob toetava keskkonna erinevatele sihtrühmadele,

• teab inimese füüsilise, kognitiivse ja sotsiaal-emotsionaalse arengu etappe

• kasutab erinevaid juhendamisvõtteid lähtuvalt isiku arengutasemest,

• kujundab teenust saava isiku päeva lähtuvalt tegevuste erinevast eesmärgist,

• valib teenust saavatele isikutele olulisi ja tema tegevusvõimet toetavaid ning

• arendavaid tegevusi,

• teab ravimite manustamise viise ja enamtarvitatavaid ravimeid

• märkab ravimi kõrvalmõjust tingitud terviseprobleeme,

• määrab teenust saava isiku kommunikatsioonitaset

• teab suhtlemise põhiprotsesse

• toetab teenust saavat isikut suhtlemispiirangute korral.

• teab kommunikatsioonibarjääre ja suhtlemispiiranguid

III Mooduli läbinu

• Analüüsib tegevust ning kasutab analüüsitud tegevusi klienditöös,

• Hindab psüühikahäirega isiku inimese tegevusvõimet,

• Tunneb ära stressiilmingud iseendal ja teab stressijuhtimise viise

• Dokumenteerib hindamistulemusi,

• Kasutab erinevaid klienditöö meetodeid ja juhendamise võtteid

• Kasutab peamisi igapäevaseid hooldusvõtteid,

• Koostab tegevusplaani,

• Korraldab tegevusplaani alusel klienditööd,

• Tunneb terviseseisundi muutusi,

• Kasutab esmaabivõtteid.

IV Mooduli läbinu

• planeerib ja juhendab tegevuslikke rühmi,

• hindab rühmakorra tulemuslikkust,

• lahendab esilekerkivaid probleeme rühmatöös,

• selgitab välja teenust saava isiku probleemse käitumise põhjused ja eesmärgid,

• kasutab erinevaid juhendamisvõtteid käitumise muutumiseks,

• hindab teenust saava isiku seksuaalarengut,

• tunneb ära ja juhendab teenust saava isiku seksuaalkäitumist,

• tunneb ära väärkohtlemise ilminguid ja lõpetab väärkohtlemise koheselt,

• kasutab peamisi strateegiaid töös ohvri ja toimepanijaga,

• kasutab loovaid tegevusi klienditöös.

Õpingute lõpetamise tingimused

Tunnistus: õppekava läbimine vähemalt 80% ulatuses,

moodulite vahehindamised on sooritatud positiivsele tulemusele,

lõputöö kaitsmine.

Tõend: õppekava läbimine vähemalt 60% ulatuses.

Hindamise kriteeriumid

Teoreetilised teadmised – kirjalik test.

Praktika osa: positiivne tagasiside praktika junendajalt

Lõputöö – tegevusplaani koostamine teenusel olevale isikule koos kohustuslike osade kirjeldusega.

 Õppekava eduka lõpetamise korral omandatavad teadmised ja oskused

Omab vajalikke teadmisi erihoolekande teenustest ja sihtgruppidest.

Tunneb eetilise käitumise põhimõtteid töös erivajadustega inimestega.

Teab inimese arenguetappe ning oskab valida inimese eale ja võimetele sobivaid tegevusi.

Oskab suhelda erivajadusega inimestega ja osaleda tulemuslikult meeskonnatöös.

Tunneb tegevusplaani koostamise põhimõtteid.

Oskab kasutada peamisi hooldusvõtteid ja esmaabivõtteid ning jälgida inimese tervise seisundit.

Oskab kasutada erinevaid juhendamisvõtteid käitumise muutmiseks.

Peamised lektorid

Alla Gusseva - tegevusjuhendaja, meetodik, mentor, tööstaaž Hoolekandeteenustes üle 11 aastat. Kõrgharidus. Läbinud täienduskoolituse Tervise Arengu Instituudis.

M.А. Natalja Skvortsova – psühhoterapeut, psühholoogia magister (Sankt-Peterburgi Ülikool, psühholoogilise korrektsiooni ja isiksuse adapteerimise kateeder), Eesti grupianalüüsi assotsiooni liige ja Euroopa Psühhoterapeutilise Assotsiatsiooni liige (EPTA). Lisakvalifikatsioonid: psühhodünaamiline psühhoteraapia ja grupianalüüs. Grupiterapeut. Geschtalt –teraapia. Humanistlik teraapia. Neurolingvistiline programmeerimine.