Koolide õpetajatele projektitaotluse koostamise koolitus

Nimetatud kursust korraldame koolide tellimusel. Kursuse käigus pedagoogid koostavad projektitaotluse ja esitavad selle mingisse konkreetsesse fondi.

Koolituse eesmärgid:

 • Kursuste käigus abistada õppijaid projektitaotluse koostamisel keskhariduse valdkonnas  

 • Anda ülevaade põhiliste mõistete ja nõuete kohta rahvusvaheliste projektitaotluste ettevalmistamiseks  

 • Aidata muuta projektide kirjutamist sujuvaks ja meeldivaks protsessiks

 • Luua koolil alus rahvusvahelise tegevuse edasiseks arenguks

Pärast kursuse läbimist õppija:

 • omab täpset ettekujutust, kuidas koostada rahvusvaheliste haridusprojektide taotlusi  

 • omandab ettekujutuse Euroopa hariduse prioriteetidest ja eesmärkidest  

 • koostab projekti taotluse esitamiseks fondile


Täiskasvanute koolitaja/ andragoogi koolitus

KURSUSE KORRALDAJATE EESMÄRGID

 

 • toetada täiskasvanute koolitajaid nende professionaalsel arenguteel;

 • toetada täiskasvanute koolitajaid kutseeksamiks ettevalmistamisel;

 • soodustada täiskasvanute õppe kvaliteedi parendamist.

 

ÕPIVÄLJUNDID

Kursuse lõppedes kursuslane:

 • käsitleb ennast õppijana, käitub enesearengu subjektina;

 • tunneb täiskasvanute koolitaja/ andragoogi kutsestandardite sisu ning on ette valmistatud täiskasvanute koolitaja/ andragoogi kutseeksami iseseisvaks sooritamiseks tasemel, mis vastab osaleja kogemusele;

 • tunneb täiskasvanuhariduse terminoloogiat;

 • oskab praktikas kasutada erinevaid meetodeid koolituse läbiviimiseks täiskasvanule;

 • on arendanud esinemis- ja eneseväljendusoskust ja -rikkust;

 • oskab kasutada kaasaegseid IKT vahendeid täiskasvanukoolituses;

 • valdab õppeprotsessi ettevalmistamise, läbiviimise, analüüsi ja hindamise oskusi;

 • teadlikult planeerib oma arengut.

äriplaani koostamise koolitus

KURSUSE EESMÄRGID

 • anda ülevaade äriidee arendamisest äriplaaniks, äriplaani olemusest, struktuurist ja selle koostamise alustest;

 • anda ülevaade ettevõtlust toetavatest süsteemidest ja organisatsioonidest Eestis, rahastamisvõimalustest ettevõtluse alustamisel ja arendamisel;

 • toetada osaleja oma äriplaani koostamisel.

 

ÕPIVÄLJUNDID

Kursuse lõppedes kursuslane:

 • teab ja tunneb äriplaani koostamise põhimõtteid;

 • esitab oma äriplaani toetusprogrammile.